9ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Πληροφορίες για τα ΕΠΑΛ

Εκτύπωση
Τελευταία Ενημέρωση στις 11 Οκτωβρίου 2018 Εμφανίσεις: 2478

Γενικές Πληροφορίες για τα ΕΠΑ.Λ.

Από το 2006 και μετά, η δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση διέπεται από τον Ν.3475/2006 (146Α). Η δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν. 1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) 


Δομή

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίητηση στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ ενώ στα Εσπερινά είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.

Προγράμματα Διδασκαλίας

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν.

Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.

Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας. (ομάδα Α΄ ή Β΄)


Εγγραφές

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και της Α Τάξης του ΓΕΛ ή απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών.

Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τίτλοι Σπουδών

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:


Τίτλοι Σπουδών

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πτυχίο επαγγελματικής ειδίκευσης, που παρέχει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ., και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από συμμετοχή σε Πανελλαδικές Εξετάσεις με δύο δυνατότητες:

ΟΜΑΔΑ Α: Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις με ποσοστό για Τ.Ε.Ι.

ΟΜΑΔΑ Β: Πανελλαδικές Εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των ΓΕ.Λ. για Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

Για την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές ή Τμήματα Σχολών απαιτούνται επιπλέον (και για τις δύο ομάδες Α και Β):

Δείτε περισσότερα στον πληροφοριακό οδηγό για τα ΕΠΑ.Λ. του ΥΠ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο σχετικό ΦΕΚ